زهرا ,ایله ,زینب ,الله ,واجبدور ,پیغمبر

ولاد ت با سعادن ام ابیها د خت رسول اله حضر ت زهرا (ع)

===================

سلا م ا ی فا طمه ا م  الا ئمه دخت پیغمبر

سنین شا نو ند ه ناز ل ایلو ب الله سو ره کو ثر

او سو ره پا یما ل ایتد ی منا فق  نقشه سین یکسر

گلو ب او ن بیر امام دنیایه سیز نسل مطهر دن

علی المر تضا دن سن کیمی با نو ی اطهر دن

----------

د ئیر د ی عصر پیغمبر د ه کی کفار  بد اختر

پیا مبر ئو لسه نسلیندن  فقط وار بیر  نفر دختر

ولی قر آن د ئین تک دشمنا ن دین او لو ب ا بتر

بو گو ن عمر عا صیدن بو جهلیدن ا صلاخبر یوخدی

ولی او لاد پیغمبر علی هر نسلیدن چوخد ی

--------------

بیر عد  ه ظا هرا انسا ن و لی گرگان د یر ند ه

اولاراوزقیزلارین قبره قو یا ردی زند ه به زند ه

قیز اولادین اولار چوخ پیس حساب ایلردی شا نو نده

گلو ب د نیا یه زهراسی - پیا مبرعهد ینه یتد ی

خر افا ت و جها لت یئریو زو ند ن بیر دفعه گتدی

--------------

قدم دنیایه قو یدون- فخر نسو ا ن حضر ت زهرا

سنین پا بوسیو  ه حوران جنت گلد ی هم لعیا

صفورا –آسیه – سارا و مر یم - حاجر و حو ا

مقا م زن ایله  اوج ایتد ی چیخد ی عرش اعلایه

سنه دایه او لا – لعیا -  گلوب حتی تمنا یه

------------

بشارت مژده سین اعلان ائدن روح الا امین اولدی

خا  نملارعزت وشوکت تا پوب پرده نشین اولد ی

قالوب قیزلار یئکئلدی گتدی ائو لرده گلین اولدی

او قیز لار دا ن گلو ب دنیا یه یو ز مینلرمجا هد لر

------------

ا ئد یبلر اسلا م و قر آنه جا ن قر بان اوزا هد لر

گئد ر دا ما ن زند ن -  معر اجا  مردا ن با ایمان

بلی زن دور دوغا ن- عما ر و یا سر  بو ذر و سلما ن  

بلی زن دوردو غا ن -روح خدا- بت سیند یران انسا ن

هامی شا هد ی بت لا رسیند یریب دشمنلرین یورد ی

او زی گتد ی یئریند ه اما بیر بت سیند یرا ن  قو یدی

-------------

بلی زن دوردو غا ن اون او چ یاشیندا قو خمو یا ن سردار

که تا نک آتدا یا تو ب دنیا نین اهلین ایلد ی بیدار

د ئد ی رهبر -   بو دور رهبر بیزه –اول  رهبر اخیار

هما ن ایثا ر یلر  با عث او لو ب کو ر او لد ی خائنلر

بسیج آد ی گلند ه تتر شر کا خیند ه  بی دینلر

------------

بلی زن دور ازل گتد ی-  رسو ل اکر مه ایما ن

بلی زن دور او لا ن-  اسلا م و دینه اوّ لین  قر با ن

بلی زن دو ر یخا ن-  کا خ یز ید ی ایلیین ویرا ن

او زینیدور او نو ن زهرا او لو ب دنیا ده استادی

مقا مه با  خ- که او لد ی  قهر ما ن کر بلا آدی

---------

بلی زن دوردو غا ن-مینلر بهشتی باکری چمرا ن

ر جا ئی و مفتح- با هنر-  مردا ن با ا یمان

ائله زن وار بو ایر ا ندا- وئر یب بش نو جو ان قر با ن

بو حزب الله خا نملار دا ن اگر ایر ا نداچو خ چو خد ی

او لاردا صبر زینب واردی اصلا  وا همه یوخد ی

--------

خا نملار وار بوایرا ندا - خدا ا وللارا یا ر او لسون

او لارین حقی دور گئد سین-  بیزه قا نو ن گذ ار اولسو ن

مقام زن نه با ید  اسگیلیب - د نیا ده خوار او لسو ن

پیا مبرامری دور - خدمت ائدین تا جا ندا جان وار دی

آ نانین  زیر  پایینده بهشت جاودا ن وار دی

------------

دو با ره عزت و   شا یا نه چا تد ی   فر قه نسو ان

که او لد ی فا طمه مولو دی ما در لر گو نی اعلا ن

اشید سین بو سو زی - ایتسین عمل زنها ی با وجدان

او کس که  پیر و خط خا نم زینب و زهرا دی 

حجا ب اسلا مینی ایتسه رعا یت اهل تقو اد ی

------------

حجا ب اسلا مدا سنگر دی بو سنگر ده شرافت وار

بو سنگر ده  فضیلت وار دی- غیر ت واردی – عزت و ار

رعا یت ایله سه هر کس- او نا عقبا د ه  جنّت و ار

شفا عت  ایلییر زهرا و  زینب- شر طی و ار او رد ا

حجا ب و عفتین هر کیم - رعا یت ایله سه بوردا

---------

حمایت ایلمز  زهرا ی اطهر-  بی حجا   بلاردان

شفا عت ایلمز محشر ده  زهرا بد معا  بلار دان

د ئیر نا را حتم واللا هی  من اهل عذ ا بلار دان

ا گر چه بیر دفعه وورد ی منی او ل  قنفذ جا نی

ولی بو للار وورار هرلحظه هر آن بلکه زهرا نی

----------

بیر عده آدلار یینی  قو یما سو  نلا ر زینب و زهرا

او آد لار ی گورند ه آ غلیار   دیلدن او دل  آرا

او لارا آدقو یا نلارین دئییر چخسین گوزی زهرا

گورنده  بد حجاب و بیحجا بدا فاطمه آدی

خانمو ن عر ش  ا علایه چیخار ا  فغا نی فر یا دی

----------

گر ک زینب او لارزینی کیری یو لو ن گتسون

آدی کلثوم او لانلاردا حجا ببین یاخشی حفظ ائد سون

حجا ب و عفتین حفط ایله سین مقصو دینه یتسو ن

و الّا  آد یله  - د نیا ده  ا نسان- مقصد ه یتمز

یالاندا ن  آد او لا زهرا –خانم زهرا یو لو ن گتمز

-----------

دو تو لمو شدی بیرعورت منکرا تدا  ایلیو م مرقو م

ده ده احمد- نه نه زینب- آدی زهرا- با جی گلثو م

دئدیم وار سا بقه ن  ای غیر ت و ایما نید ن محرو م

دئد ی آلتی دفعه ئید ی یئد ید ه الا ن او لو ب آ غاز

بو سو زد ه آز قا لو ب رو حیم بد ند ن ایله سین پر واز

---------

د ئدیم لعنت سنه هرکس که زهرا آدینی قو یدی

سنین تک کیم لبا س عصمت و تقواسینی سو یدی

الیزدن جا نه گلد ی دنیادن زهرا خا نم  دو یدی

دو تاردی حتی  اعما دن یو زون  اول خیر ته النسوان

آتا سی سو یلو یر دی جا ن  پیغمبر سنه قربا ن

----------

د ئیه بو لم بو مطلب شعرین الحق بو ردا  جا نی دور

و  بیر ده  فا طمه   ا م ا لا بیها نین  بیا نی دور

منه قا تل حجا بی او لمو یا نلار د و ر نه ثا نی د و ر

حجا بی او لمو یا ن هرکیم او لا و الله عز یز او لما ز

حجا بی او لمو یا ندان بنت طا ها یه کنیز اولما ز

---------

او لا گر بی حجا بلار-  بو جها ند ا قاری قر آن

عملد ه  علمد ه - گر اولسا او للار تا لی لقما ن

دو تا گو نده ارو ج- قیلسا نماز- مینلرا ئده احسا ن

آچا سفره رقیه ئیلن – ابو ا لفضلین آدی  دیلده

ثو ا بی زره  اولماز حجه  د ه  حتی گئده  ایلده

-----------

عزا د ه آغلییا  یو ز ایل- ا ئده گو ز یا شینی جاری

او نا نه  فا طمه - نه زینب  علیا -ا ئدر یا ری

او نا عا شق د ئمه- بلکه او دورزهرا نین ا غیا ری

نه فر قی شمر ده آ غلو ب حسینین با شینی کسدی

که حتی قلبیده یاندی  کسه ند ه ا للری اسد ی

-----------

خا نم زهر انین امر ی دورکه چکدیم بو ردا اشعار ه

نصیحت دور بوسو زلر فاطمه دن جمله  قیز لار ه

نما یش ایتمه سو نلر اوزلر ین هر یئرده ا غیا ره

سوز ی عر ض ایلدیم  اشعارید ه گر منده بی پرده

او لار و اللا هی هرکیم با خما سا شرمنده محشر ده

----------

خانم زهرایولوندان چیخسا هرکیم رستگاراولماز

حجا بی او لمو یا نلار دا ن خا نم زهرا یه یار او لماز

دو تا  کیم دا من زهرا نی والله شرمسار اولماز

حدیث آدلی کسا دور شا ن زهرا یه اولور شا مل

اوبو ها –بعل ها  - ایلو ب بنو ها مطلبی کا مل

-----------

حجاب  اسلامدا واجبدور کیشی یا که اولاآروا د

د ئسن آزاددو لا نما ای خانم سو یلر منم استا د

او نی فر هنگ غر بی دور بو مور ده ا ئدن ار شا د

هزارا ن شا عر او لسا یازسا او للاردا  کسر قو یماز

هزارا ن مو عظه گو ش حمار لاردا ا ثر قو یماز

------------

حجا بی اولمو یا ن چوخدورکه هر یئرده آچار با شین

حجا بی او لمو یان او غلاندا وادور آ لدیرار قاشین

-ایله او غلا نلار ین سا لسون با شینا حق گو رو م داشین

دو غان وقته او نی او غلا ن آنا سی قیزدو غاردی کا ش

آتا سی او لین گو نده اوبی شر می بوغار دی کا ش

------------

قلم خحلت چکور یا زسو ن مطا لبد ه بوعنو انی

کرک قاضی ائده انسان بیله مورده وجدا نی

-ایله یئرو ار سئچنمز  حتی خبر ده قیز لان اوغلانی

ایله او غلانی وار حتی که قیز لار دا ن دو تار سبقت

فقط  آ یر ی  سوزوم یو خ او للارا الله ائده لعنت

--------------

قدیم ایامدا سو زلرسویلویو بلر درگی واجبدور

او کس که او لاد یندان الچکو بدور تر کی واجبدور

آتانین او لادا هر هارا او لسا بر کی واجبدور

آنا تعلیم ایتسو ن کج کئدنده اوز قیزین دورسون

نه اینکه بیرگونی اولسون ووروب با شه دیزین دورسون

-----------

کرم در یا سی دو ریاز (یادگار ی) حضر ت زهرا

و ئرر  انعا میو ی تا خیره سا لماز عصمت  کبری

او نی چوخ  ایستیررالله سوزو ن سا لما زیئر ه حتّی

اولا ند ا روز محشر قلبلرکه جنب و جو ش ایلر

جهنم  آ تشین  زهرا د ئسه الله خمو ش ایلر

 ==========

         ================================

 

 

منبع اصلی مطلب : شاعر آل محمد حاج محمد یادگاری
برچسب ها : زهرا ,ایله ,زینب ,الله ,واجبدور ,پیغمبر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ولادت حضرت هرا= مخمس =سلام ای فاطمه ام ابیها